Liikuntastudio Hyvä Olon tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Kuntokoulu Grani Hyvä Olo Oy, Asematie 26, 02700 Kauniainen (Y-tunnus: 2769931-7)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Ann-Marie Nordström
p. 040-7703800
sähköposti: ann-marie@liikuntastudiohyvaolo.fi

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on esimerkiksi henkilön suostumus, sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Liikuntastudio Hyvä Olon asiakkaana annat suostumuksesi asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavien henkilökohtaisten tietojesi käsittelemiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö ja sen käyttö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Seuraamme myös kuinka käytät tilattuja paveluita. Mikäli sinulla on sopimus Personal Trainerimme kanssa tai olet antanut henkilökohtaisia tietoja räätälöidyn harjoitusohjelman vastaanottamiseksi, tallennamme myös nämä tiedot.

Kun päätät asiakkuutesi Liikuntastudio Hyvä Olossa emme tallenna henkilötietoja suuremmissa määrin kuin on tarkoituksenmukaista tai lain edellyttämää. Tämän tyyppisiä tietoja voivat olla esimerkiksi kirjanpitoon liittyvät maksutapahtumatiedot tai asiakkaan yhteystiedot markkinointia varten.

Liikuntatiloissamme on tallentava videovalvonta. Videovalvontaa ei suoriteta reaaliaikaisesti vaan kuvat tallennetaan palvelimelle, josta ne poistetaan automaattisesti seitsemän (7) vuorokauden kuluessa. Video tallenteita käytetään vain erityistapauksissa kuten rikollisen toiminnan paljastamiseksi tai kulkuoikeuksien väärinkäytösten havaitsemiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä liikuntatilan kulunvalvontajärjestelmästä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Käsittelemme rekisteröimiämme henkilötietoja luottamuksellisesti ja niihin on pääsy vain henkilöillä joilla on työn puolesta tarve tietojen käyttöön. Pääasiassa emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille kuin poikkeustapauksissa. Tällaisia poikkeustapauksia voivat olla viranomaiset, joilla on tietojen käsittelyyn laillinen peruste tai Liikuntastudio Hyvä olon valtuuttama taho, joka mahdollistaa pavelumme toteuttamisen kuten tietopalveluiden ylläpitäjät ja kehittäjät sekä maksupalveluiden välittäjät.

Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu EU/ETA alueella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).